A PARTIR DEL 15 D'ABRIL PODRÀ FRACCIONAR I AJORNAR DEUTES TRIBUTARIS DE FINS A 50.000 € SENSE APORTAR GARANTIES NI AVALS

01/03/2023

Normativa Fiscal
L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.

L'informem que el Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023) que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

El límit establert per l'Ordre HAP/2178/2015 de 30.000 euros s'ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa a Ucraïna, l'escalada dels preus de l'energia, les seqüeles de la crisi de la COVID-19, unit al transcurs de més de set anys des de la seva aprovació.

Per tot això, a fi d'atorgar facilitats a l'obligat en el pagament de les seves obligacions la present Ordre eleva fins als 50.000 euros l'exempció de l'obligació d'aportar garanties per a poder accedir al pagament fraccionat o ajornat.

Quan entrarà en vigor el canvi?

S'aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d'abril de 2023.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d'abril de 2023 es continuaran regint pel que s'estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Quins deutes podrà fraccionar i ajornar?

Els deutes gestionats per:

  • L'Agència Tributària
  • Els òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal
  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes (hauran d'actualitzar la xifra).

Segons l'Ordre ministerial, no s'exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000 € i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

Ara com ara, no s'han inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que, estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a informar-lo puntualment.

Com es determinarà l'import del deute?

S'acumularà tant el passiu al qual es refereix la mateixa sol·licitud com la resta d'obligacions del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament.

 

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.