EL TS FIXA DOCTRINA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I EL TREBALL PER COMPTE PROPI

15/03/2022

Normativa Laboral
Dues sentències dictades pel Tribunal Suprem expliquen que per poder percebre el 100 % de la pensió de jubilació en compatibilitat amb el treball per compte propi cal desenvolupar una activitat a títol individual i tenir un treballador.

 

Com és sabut, l'anomenada "jubilació activa", permet que, complint uns certs requisits, qui cobra la pensió de jubilació pugui compatibilitzar-la amb una feina, per compte propi o d'altri. Com a regla general, en aquests casos, la pensió es cobra al 50 %. No obstant això, de manera excepcional, la llei disposa que «si l'activitat es realitza per compte propi i s'acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100 per cent».

Doctrina del Tribunal Suprem

Doncs bé, el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 8 de febrer de 2022, recurs de cassació per a la unificació de doctrina 308/2020, ha fixat doctrina sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi.

Seguint amb la tesi exposada en la STS número 842/2021, de 23 de juliol de 2021 (on ja s'establia que només si l'ocupador és una persona física podia compatibilitzar el 100 % de la seva pensió amb les seves activitats per compte propi, sempre que tingui contractats un treballador o més), els casos que ara s'han resolt sorgeixen a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns que forma part.

Els casos

Els supòsits resolts sorgeixen a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns que forma part. Com que la condició de comuner comporta assumir personalment les responsabilitats derivades del que faci la comunitat de béns, els pensionistes consideraven que tenien dret a la jubilació activa «plena», és a dir, sense minvament de la pensió.

No n'hi ha prou que la contractació laboral l'hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada

Segons el Tribunal Suprem, no n'hi ha prou que la contractació laboral l'hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada. És a dir, per poder percebre el 100 % de la pensió de jubilació al mateix temps que es desenvolupa una activitat per compte propi no n'hi ha prou amb ser membre d'una comunitat de béns o administrador d'una societat limitada, sinó que és necessari desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador.

Per consolidar la seva solució, desestimatòria de les demandes, les sentències examinen el tenor literal de la LGSS així com les conseqüències que els contractes de treball siguin realitzats per la comunitat de béns i no per un dels seus comuners. En concloure que és la comunitat de béns (no el pensionista) qui apareix com a ocupadora descarten que en aquests casos existeixi el dret al cobrament íntegre de la pensió de jubilació. Les dues sentències invoquen diversos arguments per sostenir la seva posició, en línia amb el que havia defensat l'INSS.

Les sentències compten amb vot particular subscrit per tres integrants de la Sala.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.