ÉS POSSIBLE DEDUIR L'IVA ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL?

31/08/2022

Normativa Fiscal
L'IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d'un negoci (és a dir, amb anterioritat a l'inici de l'activitat) és deduïble.

Quan un empresari iniciarà la seva activitat, és habitual que, abans d'haver efectuat cap venda, incorri en despeses i inversions per les quals se suporti IVA. Doncs bé, l'IVA suportat durant aquesta "fase preparatòria" és deduïble sempre que es demostri que en incórrer en aquestes despeses es tenia la intenció de començar una activitat que, al seu torn, dona dret a deduir l'IVA.

Intencionalitat

Per a això es poden aportar, entre altres, les següents proves:

  • Tràmits. Que s'haguessin sol·licitat les autoritzacions i llicències necessàries per a dur a terme aquesta activitat.
  • Béns i serveis. Que, per la seva naturalesa, els béns i serveis adquirits estiguessin relacionats amb l'activitat a desenvolupar.
  • Declaració censal. Que abans d'incórrer en les despeses s'hagués presentat davant Hisenda una declaració censal "prèvia a l'inici d'operacions".
  • Temps raonable. I, finalment, que el temps transcorregut entre l'adquisició dels béns i serveis i l'inici de l'activitat fos raonable (en funció de la mena d'activitat).

Declaració censal

En aquests casos, en presentar la declaració censal (model 036), s'ha de marcar la casella 504 (Comunicació d'inici d'activitat. Lliurament de béns o prestació de serveis posterior a l'adquisició de béns o serveis) i indicar en la casella 505 la data en la qual s'inicien aquests actes preparatoris.

Posteriorment, quan es comencin a efectuar els lliuraments de béns o les prestacions de serveis, s'ha de presentar una altra declaració censal i s'han de marcar les caselles 508 i 509 informant de la data en què s'iniciïn aquests lliuraments i serveis.

Encara que no s'iniciï l'activitat

Devolució d'IVA. En aquests casos, fins i tot és possible sol·licitar la devolució de l'IVA suportat abans de l'inici de les vendes. Anotació. Així, per exemple, si un empresari inicia la fase preparatòria de la seva activitat a la fi de 2022, encara que no faci cap venda fins a març de 2023, en l'última declaració d'IVA de 2022 (que presentarà el gener de 2023) podrà sol·licitar la devolució de l'IVA suportat al llarg de 2022.

No s'inicia. Què passa si l'empresari que obté aquesta devolució de l'IVA no comença l'activitat? Hisenda pot exigir-li el reintegrament del retornat? Fins i tot en aquest supòsit, en moltes ocasions tampoc no s'ha de retornar:

La qualificació de l'IVA suportat com a deduïble depèn de les circumstàncies del moment en el qual es va suportar.

Així doncs, si es pot demostrar que la intenció era iniciar una activitat i això no va ser possible per fets objectius (és a dir, no per la simple voluntat de l'empresari), aquest IVA serà deduïble, encara que l'activitat no es comenci mai.

Compte amb els actius. Això és aplicable en cas de despeses suportades o altres inversions que s'hagin perdut (per exemple, l'opció de compra sobre uns solars que finalment no s'exercita). Anotació. No obstant això, en cas d'actius que després del cessament quedin en el patrimoni de l'empresari, això canvia: tret que els actius es destinin a una nova activitat amb dret a deducció, l'empresari haurà de satisfer l'IVA que sigui aplicable sobre ells com si els estigués adquirint (es tractarà d'un autoconsum de béns).

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.