ES PRORROGUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA I DEL TIPUS IMPOSITU DE L'IVA PER COMBATRE LA COVID-19.

01/07/2022

Normativa Fiscal
Es prorroguen fins al 31/12/22 les mesures fiscals per a mitigar l'encariment de l'energia derivat de la invasió d'Ucraïna, la reducció de l'IVA al 4 % i es manté la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31/12/22.

L'informem que al BOE del 26 de juny s'ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'Illa de la Palma. 

En aquesta norma es prolonguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l'encariment de l'energia derivat de la invasió russa d'Ucraïna. També es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la reducció de l'IVA al 4 % de les màscares quirúrgiques d'un sol ús. Per a mitigar l'augment del preu dels carburants, es manté la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31 de desembre de 2022 i també continuen els ajuts directes al sector gas intensiu.

A continuació, exposem aquestes novetats fiscals.

MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA

Impost sobre el valor afegit

Es fixa, amb efectes des de l'1 de juliol de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, en el 5 % el tipus impositiu de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica efectuades a favor de:

  • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat, la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període.
  • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat perceptors del bo social d'electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social conforme al que es disposa en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

Impost especial sobre l'electricitat

El Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre (de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural en els mercats detallistes de gas i electricitat), va reduir amb efectes des del 16 de setembre de 2021 i vigència fins al 31 de desembre de 2021, el tipus impositiu de l'IIE al 0,5 % (fins al 15 de setembre estava fixat en el 5,11269632 %).

La disposició addicional primera.1 del Reial decret llei 29/2021, va mantenir aquest gravamen mínim del 0,5 % fins al 30 d'abril de 2022. I l'apartat u de la disposició final trenta-sisena del RDL 6/2022, va prorrogar també fins al 30 de juny de 2022 aquest gravamen mínim del 0,5 %.

Doncs bé, amb efectes des de l'1 de juliol de 2022, es torna a prorrogar novament aquest gravamen mínim del 0,5 % fins al 31 de desembre de 2022.

Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica

Es manté durant el tercer i quart trimestre de 2022 la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE), que comporta la modificació de la determinació de la base imposable i de l'import dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut (Llei 15/2012, de 27 de desembre) durant l'exercici 2022.

Com es recordarà la disposició addicional segona del RDL 29/2021 i l'apartat dos de la disposició final trenta-sisena del RDL 6/2022, han mantingut la suspensió temporal de l'IVPEE durant el primer i el segon trimestre de 2022, respectivament.

Finalment, en relació amb l'IVPEE, es modifica la base imposable per a determinar que, quan es facin operacions entre persones o entitats vinculades, conforme al que es disposa en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (LIS), el preu pactat entre les parts, a l'efecte de calcular la base imposable de l'impost, no podrà ser inferior al valor de mercat. Per a determinar el valor de mercat s'haurà d'aplicar qualsevol dels mètodes recollits en la LIS.

MESURES PER A COMBATRE LA PANDÈMIA DE COVID-19

Impost sobre el valor afegit

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 l'aplicació del tipus impositiu del 4 % de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides en l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l'article 7 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.