HISENDA ELEVA EL LÍMIT EXEMPT DE L'OBLIGACIÓ D'APORTAR GARANTIA EN LES SOL·LICITUDS D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT A 50.000 €

20/04/2023

Normativa Fiscal
Hisenda ha elevat de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.

L'informem que al BOE del dia 31 de març s'ha publicat l'Ordre HFP/311/2023, que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

El límit establert anteriorment de 30.000 euros s'ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa a Ucraïna, l'escalada dels preus de l'energia, les seqüeles de la crisi de la COVID-19, unit al transcurs de més de set anys des de la seva aprovació.

Per tot això, a fi d'atorgar facilitats a l'obligat en el pagament de les seves obligacions la present Ordre eleva fins als 50.000 euros l'exempció de l'obligació d'aportar garanties per a poder accedir al pagament fraccionat o ajornat.

Quan entrarà en vigor el canvi?

S'aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d'abril de 2023.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d'abril de 2023 es continuaran regint pel que s'estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Quins deutes podrà fraccionar i ajornar?

Els deutes derivats de drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública Estatal gestionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i altres òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms, a exclusió dels següents:

  • Els deutes a què es refereix el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió, que es regularan pel que es disposa en aquest Reglament, excepte els que es contreguin en aplicació de l'article 105, apartat 4, d'aquest.
  • Els deutes i sancions tributàries estatals a què es refereix la disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

Ara com ara, no s'han inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que, estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a informar-lo puntualment.

Com es determinarà l'import del deute?

S'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables seran aquells que constin en les bases de dades de l'òrgan de recaptació competent, sense que sigui necessària la consulta als altres òrgans o organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre a l'efecte de determinar-ne el conjunt. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.