INICI CAMPANYA RENDA 2021

07/04/2022

IRPF ANY 2021

 

Benvolguts/des senyors/es,

El passat dia 6 d'abril de 2022, va començar la nova campanya de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per l'exercici 2021 i finalitzarà el dia 30 de juny del 2022.

És per aquest motiu que Assessoria Grup Tres els hi oferim els nostres serveis per estudiar de manera personalitzada la seva situació fiscal, calcular i presentar la seva declaració de renda, aplicant els beneficis fiscals vigents per tal de reduir la seva càrrega fiscal.

Documentació amb informació fiscal que necessitarem per calcular la seva declaració de renda:

  • Fotocopia del DNI, on es vegi amb claredat la data d'expedició del DNI, per a aquelles persones que el tenen permanent, i per la resta, la data de venciment.
  • Certificat del grau de discapacitat reconeguda de qualsevol membre de la unitat familiar.
  • Certificats de salaris, pensions, atur, anualitats per aliments...
  • Certificats d'interessos, saldos bancaris a 31 de desembre de 2022, guanys i pèrdues patrimonials derivats de la venda d'accions, fons d'inversió i altres productes financers.
  • Certificats del valor i dels rendiments de participacions en societats que cotitzen en Borsa i també les que no hi cotitzin.
  • Ingressos per arrendaments i despeses dels immobles arrendats, individualitzats per cada immoble.
  • Rebuts d'I.B.I. (contribució urbana i rústica).

En el cas d'haver transmès algun bé, immoble o accions, ens hauran d'informar de la data i l'import de compra, a més del valor obtingut en la transmissió i la seva data, per tal de poder determinar el guany obtingut. Necessitarem còpia de les escriptures de compra i de venda, així com de totes les despeses vinculades.

Aquest any podem continuar aplicant deduccions fiscals pels següents conceptes: quotes sindicals, quotes de col·legis professionals, aportacions a plans de pensions, per lloguer de l'habitatge habitual, sempre que el contracte sigui anterior al 1 de gener de 2015, els imports pagats per la compra de l'habitatge habitual adquirit abans del 1 de gener del 2013 (bàsicament préstecs hipotecaris), donatius a entitats sense ànim de lucre i finalment les despeses d'escola bressol.

També recordar, que les famílies que tinguin carnet de família nombrosa (ens haurien de portar el títol), podran aplicar la deducció corresponent.

Si no es vol desplaçar fins als nostres despatxos de Banyoles o Girona, pot enviar-nos la documentació per e-mail i nosaltres, un cop tinguem la declaració calculada, us farem una trucada per comentar els resultats i li oferim assessorament vinculat a la seva declaració respecte als dubtes que pugin sorgir.

Per qualsevol aclariment, quedem com sempre a la seva disposició.

 

Assessoria Grup Tres