L'INCENTIU FISCAL DE LA LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ PER A LES EMPRESES I AUTÒNOMS

15/07/2022

Normativa Fiscal
La llibertat d'amortització és un incentiu fiscal que implica la capacitat del subjecte passiu de determinar el ritme de depreciació fiscal de determinats actius.

L'estalvi fiscal d'una amortització que s'ajusti a les necessitats i a la realitat d'una empresa s'assoleix gràcies al diferiment en el pagament de l'impost sobre societats i en l'IRPF per a autònoms. A diferència de l'amortització lineal, en la qual cada any es deprecia l'actiu en el mateix valor, la llibertat d'amortització permet aplicar una depreciació d'una quantitat més elevada els primers anys, augmentant les despeses deduïbles aquest any i reduint, per consegüent, la base imposable. En alguns casos, fins i tot, pot ser que interessi amortitzar tot l'actiu fix de cop.

Atenció. La llibertat d'amortització permet que la societat decideixi lliurement en cada exercici les dotacions a l'amortització que tindran la consideració de fiscalment deduïbles.

Adquisició d'elements de valor escàs

En el cas d'elements patrimonials nous adquirits, si el seu preu d'adquisició unitari no excedeix de 300 €, amb el límit de 25.000 € en l'exercici, podrà aplicar la llibertat d'amortització a cadascun d'ells.

Altres supòsits de llibertat d'amortització

Es permet aplicar llibertat d'amortització, a més dels béns de valor escàs, amb els límits que hem vist, en els següents casos:

 • Els elements de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de les societats anònimes laborals i de les societats limitades laborals afectes a la realització de les seves activitats, adquirits durant els 5 primers anys a partir de la data de la seva qualificació com a tals.
 • Els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos edificis afectes.
 • R+D. Els edificis afectes a R+D s'amortitzen linealment en deu anys.
 • Les despeses de recerca i desenvolupament (R+D) activats com a immobilitzat intangible (excepte les amortitzacions dels elements que apliquen llibertat d'amortització).
 • Els actius miners.
 • Incentiu en empreses de reduïda dimensió de llibertat d'amortització amb creació d'ocupació.
 • Amb efectes per a les inversions realitzades en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, es va introduir una nova llibertat d'amortització en inversions fetes en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada. En concret per a les inversions en elements nous de l'immobilitzat material que impliquin la instal·lació de sensors i monitoratge de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l'impacte ambiental, afectes al sector industrial d'automoció, llocs a la disposició del contribuent i sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l'entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana de l'any 2019.

Atenció. A l'hora d'aplicar la llibertat d'amortització, es tindrà en compte sempre l'amortització comptabilitzada com a amortització fiscal mínima. No és possible, per tant, en virtut d'una llibertat d'amortització, amortitzar fiscalment menys que l'amortització mínima.

Si ha transmès amb pèrdua algun element patrimonial que no va amortitzar mai, la despesa comptable que correspongui a l'amortització mínima dels últims quatre anys serà fiscalment deduïble, sempre que no es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda Pública.

Encara que sembli que a una entitat en pèrdues no li convé amortitzar acceleradament, això pot ser interessant dins del grup fiscal si les pèrdues més elevades per aplicar la llibertat d'amortització s'utilitzen per a compensar bases positives d'altres societats del grup.

Atenció. Recordi que la llibertat d'amortització és una opció i només es pot exercitar en el termini reglamentari de presentació de la declaració. De manera que, si un subjecte passiu decideix en la declaració d'un exercici no acollir a "la llibertat d'amortització" determinats béns o drets, posteriorment ja no podrà mudar aquesta opció respecte d'aquest exercici. Però això no li impedirà poder gaudir del benefici en els exercicis següents, encara que la llibertat d'amortització afecti els mateixos béns o drets.

Empreses de reduïda dimensió: llibertat d'amortització per a inversions generadores d'ocupació

 • Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, posats a la disposició del contribuent en el període impositiu en què es compleixin les condicions per considerar a una entitat com de reduïda dimensió, podran ser amortitzats lliurement sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de la companyia s'incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional d'uns altres vint-i-quatre mesos. La quantia de la inversió que es podrà beneficiar del règim de llibertat d'amortització serà la que resulti de multiplicar la xifra de 120.000 euros pel referit increment calculat amb dos decimals.
 • Es considera entitats de reduïda dimensió aquelles que el seu volum de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10.000.000 d'euros tret que l'entitat tingui la consideració d'entitat patrimonial, i en aquest cas aquests incentius no resultaran d'aplicació.
 • No obstant això, els incentius fiscals establerts per a aquesta mena d'entitats seran aplicables en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període impositiu en què l'entitat assoleixi el volum de negocis de 10.000.000 d'euros esmentat, sempre que hagin complert les condicions per a ser considerades de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim. Resultaran igualment aplicables quan aquest volum de negocis s'assoleixi a conseqüència d'haver fet una operació de reestructuració acollida al règim fiscal especial regulat per a elles, sempre que les entitats que hagin fet aquesta operació compleixin amb el mateix requisit que l'exigit per al supòsit anterior.
 • Respecte al càlcul d'aquest import, tingui's en compte que, quan l'entitat formi part d'un grup de societats, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import es referirà al conjunt d'entitats que s'hi incloguin.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.