NOVES MESURES CONTRA LA INFLACIÓ: REBAIXA DE L'IVA D'ALIMENTS, XEC 200 EUROS, AJUTS DE TRANSPORT.

02/01/2023

Normativa Fiscal
Al BOE del dia 28 de desembre s'ha publicat el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna.

Al BOE del 28 de desembre de 2022, s'ha publicat el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (RDL 20/2022).

Aquest Reial decret llei dona continuïtat al Pla nacional de resposta a la guerra de Rússia a Ucraïna aprovat pel Govern el mes de març passat, prorrogat i ampliat amb normes posteriors, per a reduir la inflació i adaptar l'economia espanyola al nou entorn econòmic, alhora que reforça una xarxa de protecció per als col·lectius vulnerables i els sectors més afectats.

En l'àmbit fiscal són diverses les mesures que s'adopten, destacant la supressió de l'IVA dels productes frescos que ja tenien el tipus reduït i la reducció del tipus impositiu de l'oli i les pastes.

A continuació es recullen les principals mesures fiscals que s'adopten en el citat RDL 20/2022:

I. Mesures en matèria de fiscalitat energètica

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Es manté la reducció del tipus impositiu de l'IVA en els subministraments del gas natural, pèl·lets, briquetes i llenya

L'article 1 del RDL 20/2022 fixa amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023, en el 5% el tipus impositiu de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya. Com deveu recordar el Reial decret llei 17/2022, de 20 de setembre, ja va fixar amb efectes des de l'1 d'octubre de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, aquest mateix tipus impositiu per a aquests mateixos subministraments.

Així mateix, s'estableix que, amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable als lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625%.

Es manté la reducció del tipus impositiu de l'IVA de l'energia elèctrica

L'article 3 del RDL 20/2022 modifica l'article 18 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, per prorrogar fins al 31 de desembre de 2023 el tipus impositiu de l'IVA del 5% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica efectuades a favor de:

 • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat, la potència contractada de la qual (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MW h.
 • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat perceptors del bo social d'electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable extrem o vulnerable extrem en risc d'exclusió social conforme al que es disposa en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

Es manté la reducció del tipus impositiu de l'IVA de les màscares quirúrgiques d'un sol ús

L'article 2 del RDL 20/2022 modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, per a prorrogar fins al 30 de juny de 2023 l'aplicació del tipus impositiu del 4% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides en l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l'article 7 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre.

Es manté la reducció del tipus impositiu de l'IVA de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2

L'article 2 del RDL 20/2022 modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, per a prorrogar fins al 30 de juny de 2023 l'aplicació del tipus impositiu del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com a l'efecte del règim especial del recàrrec d'equivalència, prevista en la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020,de 22 de desembre.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

Es manté la reducció del tipus impositiu de l'impost especial sobre l'electricitat

L'article 2 del RDL 20/2022 modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, per a prorrogar fins al 30 de desembre de 2023 l'aplicació del tipus impositiu del 0,5%.

IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

Es manté la suspensió temporal de l'impost durant 2023

L'article 5 del RDL 20/2022, manté per a l'exercici 2023 la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE).

II. Mesures fiscals d'impuls de l'activitat i manteniment de l'estabilitat econòmica i social

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Reducció del tipus impositiu de l'IVA dels olis d'oliva i de llavors i de les pastes alimentoses

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 5% el tipus impositiu de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 • Els olis d'oliva i de llavors.
 • Les pastes alimentoses.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625%.

A partir de l'1 de maig de 2023 el tipus impositiu aplicable serà el 10% en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l'1,4%.

Supressió de l'IVA de determinats productes frescos

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 0% el tipus impositiu de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges.
 • Els ous.
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codex Alimentarius i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5%

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Deducció per maternitat

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'afegeix una disposició transitòria, la trenta-setena, en la Llei de l'IRPF per a aclarir el dret a continuar percebent la deducció per maternitat en l'impost sobre la renda de les persones físiques a partir de l'1 de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al complement d'ajut per a la infància respecte del mateix descendent, evitant d'aquesta manera que el canvi normatiu dut a terme en aquesta matèria perjudiqui les famílies que fins ara en gaudien.

III. Mesures de suport per a la reparació dels danys i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de la Palma

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es prorroguen els beneficis fiscals establerts en l'IBI i en l'IAE

Es prorroguen per a l'exercici 2022 els beneficis fiscals establerts en l'IBI i en l'IAE per l'article 25 del Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre (exempció de les quotes de l'IBI que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats i reduccions en l'IAE a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals danyats, recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests, i possibilitat de devolució de les quantitats ingressades en el cas d'haver satisfet el rebut corresponent).

BENEFICIS FISCALS: IBI, IAE, IRPF...

S'aproven beneficis fiscals a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts durant els mesos de juny, juliol i agost de 2022:

Com és habitual quan es produeixen catàstrofes naturals (incendis forestals, en aquest cas els esdevinguts a Andalusia, Aragó, les Illes Balears, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, durant els mesos de juny, juliol i agost, i que es relacionen en l'Annex de l'Acord del Consell de Ministres, de 23 d'agost de 2022), el Govern aprova una sèrie de mesures de caràcter excepcional que contribueixen al restabliment de la normalitat en les zones afectades, establint-se en aquest cas exempcions en la quota de l'IBI, reduccions en la quota de l'IAE i reduccions especials per a les activitats agràries i exempcions per als ajuts per danys personals en l'IRPF.

ALTRES MESURES

Ajuts a les famílies: xec de 200 euros

S'estableix per a les famílies amb rendes de fins a 27.000 euros un ajut de 200 euros per a reduir les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estiguin cobertes per altres prestacions de caràcter social.

Aquest ajut, de 200 euros de quantia en pagament únic, es dirigeix als qui hagin estat assalariats, autònoms o aturats en 2022, amb la finalitat de pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l'ingrés mínim vital. Per a la percepció d'aquest ajut, s'estableixen així mateix uns màxims d'ingressos i patrimonis conjunts en funció de la convivència en el domicili, amb l'objectiu que el col·lectiu de beneficiaris de l'ajut respongui als principis de necessitat i progressivitat.

Mesures mercantils/concursals

 • S'introdueix, novament, una moratòria comptable amb la finalitat d'evitar la liquidació d'empreses que, en condicions normals, poden ser viables. Per això, es prorroga la mesura excepcional prevista en l'article 13 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre i, en conseqüència, a l'efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues, no es computaran les dels exercicis 2020 i 2021 durant un període de 3 exercicis comptables; això és, les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 no es computaran ni en els exercicis comptables de 2022 i 2023 ni fins al moment del tancament de l'exercici 2024. En el cas que tenint només en compte el resultat dels exercicis 2022, 2023 o 2024, resultessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, sí que s'apreciarà concurrència de la causa legal de dissolució per pèrdues, i els òrgans d'administració hauran d'actuar en els termes previstos en l'article 363.1.e) del Text Refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2020, de 2 de juliol.

Mesures en matèria d'habitatge: limitació del preu del lloguer i suspensió dels desnonaments

 • S'estableix prolongar fins al 31 de desembre de 2023 la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, regulada en l'article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, de manera que, a falta d'acord entre les parts, l'actualització de la renda no pugui superar el resultat d'aplicar la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat.
 • S'amplia fins al 30 de juny de 2023 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts, així com la possibilitat, fins al 31 de juliol de 2023, de sol·licitar compensació per part de l'arrendador o propietari, mesura ja recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.
 • Finalment, es contempla una pròrroga extraordinària del termini dels contractes d'arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Ajornament del pagament de quotes Seguretat Social

Es considera oportú prorrogar, igualment per un termini de tres mesos més, el règim extraordinari d'ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a què es refereixen l'article 2 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, l'article 37 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i l'article 28 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Mesures relatives a l'ingrés mínim vital: increment del 15%

Es disposa estendre, amb efectes de l'1 de gener de 2023, per a tot l'any, l'increment extraordinari de la prestació de l'ingrés mínim vital que es va establir en l'article 45 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, a l'efecte del qual es complementa el percentatge que s'hagi d'aplicar a aquesta prestació per a la seva actualització d'acord amb el que es disposa en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2023 en un percentatge igual a la diferència entre aquell i el 15%, de manera que l'ingrés mínim vital experimenti per a 2023 un 15% d'increment respecte de la quantia que tenia a 1 de gener de 2022.

Mesures per als afectats per l'erupció del volcà de la Palma

En concret, es manté la moratòria de préstecs hipotecaris i no hipotecaris per als afectats que l'haguessin sol·licitat, limitada a sis mesos.

Es prorroguen fins al 30 de juny els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivats de les situacions de força major provocades per l'erupció del volcà, i s'inclouen com a possibles beneficiaris dels ajuts per danys materials en l'habitatge habitual no sols als propietaris sinó als titulars de l'usdefruit sobre l'habitatge.

Es prorroga al seu torn la prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms fins a juny de 2023.

Oferta extraordinària d'ocupació pública

Amb caràcter addicional i complementari a l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2022, s'aprova una oferta d'ocupació extraordinària de 1.000 places. L'execució d'aquesta oferta d'ocupació pública extraordinària s'haurà de realitzar en el termini improrrogable d'un any des de la publicació de les respectives convocatòries.

Altres mesures urgents

 • Es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a permetre l'activitat dels professionals jubilats i contribuir així a pal·liar la falta de facultatius d'atenció primària, metges de família o pediatres en el Sistema Nacional de Salut.
 • Es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022. Per tant, es prorroga l'SMI de 2022 per a 2023, mentre no s'arribi a un acord en relació amb el seu augment.
 • El present reial decret llei adapta al nou període de suport públic que s'estén fins al 30 de juny de 2023 les mesures en l'àmbit laboral de suport als treballadors de l'article 44 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, així com en l'article 1.Deu del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma, de manera que:
 • Les empreses beneficiàries dels ajuts directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l'augment dels costos energètics.
 • Les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.