NOVETATS FISCALS ANY 2022

04/01/2022

Al BOE del 29 de desembre de 2021 s’ha publicat la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions...

A continuació descrivim les principals mesures fiscals que es recullen en la LPGE 2022.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Amb efectes des de l'1 de gener de 2022, es modifica el límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), i es redueix de 2.000 a 1.500 euros anuals el component fix del límit. Si recorden l'any passat la LPGE va reduir aquest límit de 8.000 euros a 2.000 euros anuals.

Així mateix, quan l'increment provingui de contribucions empresarials el límit resultant s'eleva de 8.000 a 8.500 euros. Com es recordarà aquest límit es va incorporar en la LPGE per a l'any 2021. No obstant això, es preveu que aquest límit es pugui incrementar no sols mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja succeeix, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial. A més, es precisa que, a aquest efecte, tindran la consideració d'aportacions del treballador les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador.

Quant al límit financer d'aportacions i contribucions als sistemes de previsió social, també es redueix de 2.000 a 1.500 euros anuals l'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social, i s'eleva de 8.000 a 8.500 euros el límit resultant, quan l'increment provingui no sols de contribucions empresarials sinó també d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial i es consideren aportacions del treballador les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador.

Atenció. A aquest efecte, les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador. En cas que existeixin aquestes aportacions empresarials, i no arribin a aquest límit, el treballador podrà aportar també al pla d'ocupació, fins a completar els 8.500 €, sempre que la seva aportació no superi la de l'ocupador. Per tant, el màxim d'aportació a un pla individual serà de 1.500 €, però quan existeixi un pla d'ocupació, el treballador podrà reduir-se una aportació de 1.500 € més un màxim de 4.250 €, sempre que l'empresa hagi aportat un altre punt.

1.2 Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF per a 2022

Es prorroguen per a 2022 els límits en estimació objectiva (mòduls) de l'IRPF i IVA.

Així, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, les magnituds queden fixades en:

 • 250.000 euros, tenint en compte el volum d'operacions del conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • 125.000 euros, tenint en compte el volum dels rendiments íntegres de l'any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.
 • 250.000 euros, tenint en compte el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d'immobilitzat.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1 Establiment de tributació mínima per a determinats contribuents

Amb efectes per als períodes que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, s'introdueix una regla de tributació mínima del 15 % en l'impost sobre societats.

La quota líquida (serà el resultat de minorar la quota íntegra en les bonificacions i deduccions. En cap cas pot ser negativa) no podrà ser inferior al 15 per 100 de la base imposable positiva (es tracta de la base imposable després d'aplicar les reserves de capitalització, d'anivellament i per inversions a Canàries, i de compensar bases imposables negatives) en el cas de contribuents l'import net del volum de negocis dels quals (INVN) sigui almenys de 20.000.000 €, durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, i dels que tributin pel règim de consolidació fiscal (en aquest sigui quin sigui el seu INVN).

Excepcions:

 • La quota líquida no podrà ser inferior al 10 per 100 de la base imposable en les entitats de nova creació que tributin al tipus del 15 per 100.
 • La quota líquida no podrà ser inferior al 18 per 100 de la base imposable si es tracta d'entitats que tributen al tipus de gravamen de les entitats de crèdit o del sector d'hidrocarburs.
 • En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 60 per 100 a la quota íntegra.
 • En les entitats de la Zona Especial Canària (ZEC), la base imposable positiva sobre la qual s'aplicarà el percentatge no inclourà la part corresponent a les operacions realitzades materialment i efectiva en l'àmbit geogràfic d'aquesta zona que tributi al tipus de gravamen especial.
 • La tributació mínima no s'aplica a les entitats beneficiàries del mecenatge, a les institucions d'inversió col·lectiva, als fons de pensions i, tampoc, a les SOCIMI.

Regles d'aplicació de la quota líquida mínima:

A la quota íntegra, en primer lloc, se li resten les bonificacions que corresponguin, incloses les regulades en la Llei 19/1994 del Règim econòmic i fiscal de Canàries (REF de Canàries) i la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries. En segon lloc, se li resten les deduccions per doble imposició jurídica i econòmica, les que corresponguin per transparència fiscal internacional i les deduccions corresponents a participacions adquirides abans de 2015 o deduccions per doble imposició pendents (DDIp), respectant els límits de cadascuna.

Si (Quota Íntegra - Bonificacions - DDIJiE - DDIp) < Quota mínima, la diferència serà la quota mínima a ingressar. Si (Quota Íntegra - Bonificacions - DDIJiE - DDIp) > Quota mínima, es continuen minorant les restants deduccions (respectant els seus propis límits) fins a arribar a la quota mínima. Les deduccions del REF de Canàries també s'apliquen respectant els seus límits, però la seva deducció no es veu limitada per la quota líquida mínima.

Si opera la quota mínima, els saldos pendents es traslladen a exercicis futurs.

Exemple 1: societat sotmesa al tipus general, amb INVN en l'exercici anterior superior a 20 milions d'euros té una base imposable en 2022, després de deduir BIN, reserva de capitalització i d'anivellament, de 100. En principi, pot aplicar bonificacions i deduccions per doble imposició de 20 i una deducció per R+D+i de 10.

Solució:

Quota íntegra = 25

Quota líquida abans de deduccions per incentius: 25-20 = 5, encara que 5 < que 15 (15 % de 100, que és la quota líquida mínima), 5 serà la quota líquida i quota mínima resultant. Aquest contribuent no podrà aplicar la deducció per R+D+i que quedarà pendent per a exercicis següents.

Exemple 2: societat sotmesa al tipus general, amb INVN en l'exercici anterior superior a 20 milions d'euros té una base imposable en 2022, després de deduir BIN, reserva de capitalització i d'anivellament, de 100. En principi, pot aplicar bonificacions i deduccions per doble imposició de 7 i una deducció per R+D+i de 10.

Solució:

Quota íntegra = 25

Quota líquida abans de deduccions per incentius: 25-7 = 18, com que 18 > que 15 (15 % de 100, que és la quota líquida mínima), podrà continuar restant deduccions. Per tant, podrà deduir només 3 per R+D+i (i en el futur podrà aplicar les 7 restants), quedant la quota líquida en 15, que és el mínim.

Exemple 3: societat sotmesa al tipus general, amb INVN en l'exercici anterior superior a 20 milions d'euros té una base imposable en 2022, després de deduir BIN, reserva de capitalització i d'anivellament, de 100. En principi, pot aplicar bonificacions i deduccions per doble imposició de 6 i deduccions del REF per 12.

Solució:

Quota íntegra = 25

Quota líquida abans de deduccions per incentius: 25-6 = 19, com que 19 > que 15 (15 % de 100, que és la quota líquida mínima), podrà continuar restant deduccions. Per tant, podrà deduir 12 del REF (poden deixar la quota líquida per sota de la mínima), quedant la quota líquida en 7 = 25-6-12

2.2 Reducció de la bonificació per a les entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida, es redueix del 85 % al 40 % la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l'arrendament d'habitatge.

2.3 Deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal

La quota íntegra del grup fiscal minorada en l'import de les deduccions i bonificacions que poguessin resultar d'aplicació, no podran donar lloc, en cap cas, a una quota líquida negativa.

3. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

3.1 Tributació mínima

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022 als no residents amb establiment permanent se'ls aplicarà la tributació mínima del 15 % que hem vist en l'impost sobre societats per remissió a la llei d'aquest últim impost que fa l'article 19 de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents.

4. IMPOSTO SOBRE EL VALOR AFEGIT

4.1 Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'exercici 2022

A semblança de la pròrroga en l'IRPF dels límits quantitatius per aplicar el mètode d'estimació objectiva, es prorroguen per al període impositiu 2022 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, en l'IVA.

Així, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, les magnituds queden fixades en:

Respecte del règim simplificat de l'IVA:

 • 250.000 euros, tenint en compte el volum d'ingressos del conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes.
 • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, de l'any immediat anterior.

Respecte del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA:

 • 250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, realitzades l'any immediat anterior.

5. ITP i AJD

5.1 Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris

Amb efectes des de l'01-01-2022, s'actualitza en un 1 per cent l'escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

6. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

6.1 Tarifes. Nou grup 863 "Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació"

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), de la següent forma:

S'afegeix un nou grup 863 en l'agrupació 86 de la secció segona de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, amb la següent redacció:

«Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

Quota de: 115 euros.

Nota: els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l'obtenció, tractament, interpretació i difusió d'informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l'assessorament i execució de plans de comunicació institucional o corporativa.»

7. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

7.1 Taxes

 • S'eleva en un 1 per cent l'import a exigir per les taxes de quantia fixa, excepte les que s'hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l'1 de gener de 2021, a fi d'adequar-ne l'augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s'exigeixen. L'excepció anterior s'estén igualment, a la taxa de regularització cadastral.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s'ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d'euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l'import originari de l'aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per a determinar l'import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l'àmbit de les taxes ferroviàries, s'actualitzen les taxes per homologació de centres, certificació d'entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d'entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d'activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S'estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d'interès general a les taxes d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d'aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d'acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

7.2 Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les seves quanties per a 2022 que es veuen incrementades en un 2,5 per cent respecte a anys anteriors i són les següents:

a) diari, 19,30 €

b) mensual, 579,02 €

c) anual, 6.948,24 €,

d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l'IPREM serà de 8.106,28 € quan les normes es refereixin a l'SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.

7.3 Interès legal dels diners i interès de demora

Es fixen l'interès legal dels diners i l'interès de demora en un 3 % i en un 3,75 %, respectivament, no sofrint variació, per tant, respecte a anys anteriors. 

7.4 Activitats prioritàries de mecenatge

D'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, durant la vigència d'aquests pressupostos es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents:

 • Les dutes a terme per l'Instituto Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua castellana i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.
 • Les activitats dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.
 • Les activitats dutes a terme per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola en l'exterior.
 • Les de promoció educativa en l'exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l'acció educativa en l'exterior.
 • Les activitats dutes a terme pel Museo Nacional del Prado per a la consecució dels seus fins establerts en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museo Nacional del Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova l'estatut del Museo Nacional del Prado.
 • Les activitats dutes a terme pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en compliment dels fins establerts per la Llei 34/2011, de 4 d'octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s'aprova l'estatut del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 • Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d'Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i de recerca científica establerts per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d'Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'estatut de la Biblioteca Nacional d'Espanya.
 • Les dutes a terme per la Fundació Deporte Joven en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports en el marc del projecte «Espanya Competeix: en l'Empresa com en l'Esport» amb la finalitat de contribuir a l'impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l'àmbit intern i internacional, la potenciació de l'esport i la promoció de l'empresari com a motor de creixement associat als valors de l'esport. Els donatius, donacions i aportacions a les activitats, es poden beneficiar de l'elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.
 • La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l'annex XIII d'aquest projecte.
 • Les activitats de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les administracions públiques o amb el seu suport.
 • Les dutes a terme per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals per al foment, promoció, difusió i exhibició de l'activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la diversitat culturals.
 • Aquells programes que tinguin com a objecte contribuir a la lluita contra la pobresa infantil al nostre país i que es desenvolupin dins del marc de l'Aliança País Pobresa Infantil Zero promoguda per l'alt comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil.
 • La recerca, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del mapa nacional d'Infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) en vigor i que, a aquest efecte, es relacionen en l'annex XIV d'aquest projecte.
 • La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació vigent i finançats o realitzats per les entitats que, a aquest efecte, es reconeguin pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.
 • La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat realitzats pels organismes públics de recerca Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Salud Carlos III, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas i Instituto de Astrofísica de Canarias.
 • El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
 • Les dutes a terme per l'Agència Estatal de Recerca per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques d'R+D+i de l'Administració General de l'Estat.
 • La R+D+i en biomedicina i ciències de la salut de l'Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CIBER i CIBERNED.
 • Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques.
 • Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del programa de beques "Oportunidad al Talento", així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el marc de la Biennal d'Art Contemporani, l'Espai Cultural "Cambio de Sentido" i l'exposició itinerant "El Mundo Fluye".
 • Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Perro guía en el marc del Projecte 2021-2022 "Avanços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per gossos pigall".
 • Els programes dirigits a l'erradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o que es realitzin amb la seva col·laboració.
 • Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a Orfes de la violència de gènere (Fundació Dones).
 • Els programes dirigits a l'erradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o que es realitzin amb la seva col·laboració.
 • Les dutes a terme per les universitats públiques en compliment dels fins i funcions de caràcter, educatiu, científic, tecnològic, cultural i de transferència del coneixement, establerts per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

7.5 Beneficis fiscals. Esdeveniment d'excepcional interès públic

Els contribuents de l'impost sobre la renda -en estimació directa- i els de l'impost sobre societats podran deduir de la quota íntegra el 15 % de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci o per l'òrgan administratiu corresponent, realitzin en la propaganda i publicitat de projecció pluriennal que serveixin directament per a la promoció del respectiu esdeveniment. Es regulen els següents.

 1. Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment «Bicentenari de la Policia Nacional». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment serà del 14 de gener de 2022 al 13 de gener de 2025.
 2. Beneficis fiscals aplicables al «Centenario Federación Aragonesa de Fútbol» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023).
 3. Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2030 de Suport a l'Esport de Base» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 4. Beneficis fiscals aplicables al Programa «Univers Dona III» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 5. Beneficis fiscals aplicables al «Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de París 2024» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 6. Beneficis fiscals aplicables al programa «100 anys de la defunció de Joaquín Sorolla» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 7. Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment «20è Aniversari de Primavera Sound» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 8. Beneficis fiscals aplicables al «Centenari del naixement de Victoria de los Ángeles» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 9. Beneficis fiscals aplicables al programa «Commemoració del 50è aniversari de la mort de l'artista espanyol Pablo Picasso» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 10. Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment «Tots contra el càncer» (des de l'entrada en vigor de la LPGE 2022 fins al 31 de desembre del 2024).
 11. Beneficis fiscals aplicables a la celebració de l'«Any de Recerca Santiago Ramón y Cajal 2022» (des de l'1 de juny de 2022 fins al 31 de maig de 2025)
 12. Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment «Año Jubilar Lebaniego 2023 - 2024» (des del 16 d'abril de 2022 fins al 15 d'abril de 2025).
 13. Beneficis fiscals aplicables a «Món Voluntari 2030 / 35è Aniversari Plataforma del Voluntariat d'Espanya» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023).
 14. Beneficis fiscals aplicables a «7a Conferència Mundial sobre Turisme Enològic de la OMT 2023» (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 15. Esdeveniment "Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar" (des del 31 de gener de 2022 fins al 30 de gener de 2025).
 16. Celebració del "Bicentenari de l'Ateneo de Madrid" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 17. Programa "Barcelona Equestrian Challenge (4a edició)" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 18. Celebració del "200 aniversari del Passeig de Gràcia" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 19. Celebració del "Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025" (des de l'entrada en vigor de la LPGE 2022 fins al 31 de desembre de 2023).
 20. La "Reconstrucció de la Piscina Històrica coberta de salts del Club Natació Barcelona (CNB)" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 21. Celebració "Alimentària 2022" i "Hostelco 2022" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).
 22. Programa "Barcelona Music Lab. El futur de la música" (des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).

D'altra banda, la durada de l'esdeveniment "Torneig Davis Cup Madrid", aprovat per la LPGE 2021, s'estén ara fins al 31 de desembre de 2023.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.