ON POSARÀ EL FOCUS HISENDA EN EL 2022?

31/01/2022

Normativa Fiscal
En el BOE del dia 31 de gener de 2022 s'ha publicat la Resolució de 26 de gener, de la D.G. de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2022.

 

D'entre les novetats incloses en el Pla Anual de Control Tirbutari i Duaner 2022, podem destacar que Hisenda posarà el focus en visites que incidirà en «nius de societats", inclosos centres de «coworking», i es reprendran les personacions en seus d'activitat econòmica, i s'analitzaran agrupacions d'interès econòmic (AIE) que puguin ser mers «vehicles" de beneficis fiscals. Entre les mesures contemplades es troben també l'emissió de cartes d'avís als contribuents que presentin determinats paràmetres que apuntin a un risc potencial d'incompliment; el control de la fiscalitat internacional i la lluita contra els paradisos fiscals; i la cerca de patrimonis ocults, entre altres.

D'altra banda, començarà el disseny d'un assistent virtual en IRPF i s'ampliaran les caselles de la declaració sobre les quals s'informarà de possibles errors si són modificades. L'Agència Tributària impulsa amb pimes i autònoms solucions digitals a finançar amb els fons europeus per complir amb la prohibició legal del 'programari' d'ocultació de vendes. A més, ja està del tot operatiu el sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en preus de transferència que reforçarà el control de la fiscalitat internacional.

Les directrius del Pla de 2022 segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l'Agència Tributària com és el Pla d'Objectius anual i giren entorn de cinc grans pilars:

1. Informació i assistència.

2. Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.

3. La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

4. El control del frau en fase recaptatòria.

5. La col·laboració entre l'Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s'escometran en aquest exercici 2022 per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). 

Cap a un assistent virtual en renda

La millora de l'assistència arribarà també mitjançant la consolidació i evolució de les administracions d'assistència digital integral, les ADI, així com a partir d'un nou impuls als assistents virtuals, avançant en el disseny de l'«Assistent censal» per a les altes, baixes i modificacions d'informació censal del contribuent, però també iniciant en l'impost sobre la renda el rumb obert en els últims anys amb els assistents d'IVA.

Així, les Directrius de 2022 marquen l'inici del disseny d'un assistent virtual de renda, pensat tant per respondre les consultes formulades pels contribuents, com per obtenir informació de retorn sobre quins són els dubtes més habituals dels contribuents en aquesta matèria per retroalimentar la base de coneixements de la mateixa eina. Mentre es desenvolupa aquest assistent, s'aniran ampliant els continguts del denominat «Informador de Renda» per anar donant resposta mitjançant continguts informatius estructurats a les qüestions més freqüents que plantegen els contribuents.

D'altra banda, en l'Àrea de Recaptació destaca la consolidació i evolució dels canals telefònics i electrònics com a plataformes d'informació personalitzada i facilitadores del pagament sense necessitat de desplaçaments, minorant temps d'espera i terminis de resposta administrativa.

Trobarem molts més AVISOS en el document de dades fiscals de l'IRPF de totes aquelles fonts de renda tant d'internes com internacionals de què es tingui coneixement amb la finalitat d'impulsar el compliment voluntari. Entre les novetats trobarem a la disposició dels contribuents:

 • La informació sobre la declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, model 179 i,
 • avisos corresponents a la realització d'operacions amb monedes virtuals i criptoactius.

CONSELL

En aquest sentit aconsellem als contribuents d'accedir "com més aviat millor" a les seves dades fiscals (els primers dies del mes d'abril) per tenir temps més que suficient fins a la finalització del termini voluntari d'esmenar qualsevol possible deficiència, no coincidència o error.

Sol ser habitual referent a això, presentar declaracions que amb posterioritat han de ser modificades per oblits, noves informacions, etc.; per a això i amb l'objectiu de facilitar la tramitació i resolució més àgil a través de la modificació de les declaracions ja presentades, s'implementaran nous sistemes d'assistència per alertar als contribuents de manera que es redueixin els possibles errors en la presentació.

Llibres registre: com ja va ocórrer per primera vegada per a l'exercici 2020 es podrà efectuar el trasllat automàtic del contingut dels llibres de l'IRPF a les caselles corresponents del model de renda de l'exercici 2021. Aquesta possibilitat està inclosa en el marc de la potenciació del control de les activitats econòmiques i els tributs empresarials mitjançant la implantació de sistemes de treball digitals que permetin la interacció amb els obligats tributaris en un format únic: si volem servir-nos d'aquesta opció, s'hauran d'utilitzar els nous formats de llibres registre per a IRPF i IVA habilitats per la mateixa AEAT.

Pagaments fraccionats: al llarg de 2022 s'implementarà l'opció de confeccionar el model 130 automàticament a partir de la informació continguda als llibres registre dels contribuents que executen activitats econòmiques (com ja hem comentat també per al model 303 d'IVA).

Criptomonedes o monedes virtuals: durant l'exercici 2022 es desenvoluparan reglamentàriament les noves obligacions d'informació sobre monedes virtuals que regulin els models on es faciliti la seva informació. Previsiblement, la primera informació sobre aquests actius virtuals estarà disponible en 2023 respecte de l'exercici 2022. Aquesta informació sobre l'exercici 2022 permetrà comptar amb informació addicional en dades fiscals.

A més, es realitzaran actuacions encaminades a:

 • Obtenir informació procedent de diverses fonts relacionada amb les operacions realitzades amb monedes virtuals.
 • Sistematització i anàlisi de la informació obtinguda sobre la correcta tributació de les operacions realitzades i dels fons utilitzats en l'adquisició de monedes virtuals.
 • Potenciació de les eines informàtiques necessàries per facilitar les actuacions de control de les transaccions amb monedes virtuals.
 • Enfortiment de la cooperació internacional.

Càlcul del patrimoni net dels ciutadans. Durant l'exercici 2022 es continuarà impulsant l'eina d'anàlisi de fluxos de renda i consum dels contribuents i de les seves unitats familiars. Aquests fluxos, comparats amb la renda declarada i amb el patrimoni net (comptes bancaris, immobles, actius financers, actius societaris, etc.) permetran a l'Administració Tributària d'obtenir les dades que serviran per detectar incoherències patrimonials, de despesa i consum, o fins i tot de solvència que no puguin ser explicades per les rendes conegudes obtingudes pels contribuents o per les unitats familiars de què formen part.

Actuacions de control. A més dels controls basats en fonts d'informació interna, s'aplicaran nous controls basats en informació internacional, i tots ells destinats al control de:

 • Les titularitats "de conveniència" dels TPV que són utilitzades per evitar les actuacions d'embargament.
 • Nous models de negoci altament digitalitzats (economia digital).
 • Ciutadans deslocalitzats que disposin d'un nivell rellevant de patrimoni o de renda (control de patrimonis rellevants).
 • Rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol.
 • Altres mesures de gestió recaptatòria:
  • Seguiment d'insolvències aparents. Control de deutors fallits per detectar possibles supòsits en els quals procedeixi la seva rehabilitació per efectuar el cobrament dels deutes prèviament cancel·lats provisionalment com a crèdits incobrables.
  • Cooperació amb altres administracions públiques.
  • Projecte de NRC en línia. Implementació d'un nou sistema de registre i seguiment dels ingressos gestionats a través d'entitats col·laboradores.
  • Control del deute pendent en període executiu. Es procedirà a revisar el deute pendent en fase d'embargament, fonamentalment la més antiga, de manera que s'agiliti la finalització del procediment de constrenyiment.
  • Control de deutes suspesos i paralitzats. Es duran a terme actuacions de control i seguiment dels deutes paralitzats i suspesos. Per a això es revisaran sobretot els deutes o venciments suspesos per recurs o reclamació, agilitant l'execució de sentències i resolucions.
  • Eficàcia dels deutes derivats i efecte induït en la recaptació. Durant 2022 es farà un seguiment dels deutes ingressats pels deutors després d'un acord de derivació de responsabilitat, així com del compliment i ingressos efectuats a partir d'aquest acord.
  • Control de garanties ofertes.

El control de la fiscalitat internacional

Destaca un any més en les Directrius l'apartat dedicat al control de la fiscalitat internacional, i sobretot l'«estratègia 360º» en matèria de preus de transferència (intragrup) a fi d'interrelacionar els diferents procediments que puguin afectar les operacions vinculades d'un contribuent concret de manera que s'asseguri el seu compliment tributari evitant controvèrsies. En el centre d'aquesta estratègia es troba el nou sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en preus de transferència dissenyat per la Delegació Central de Grans Contribuents, en col·laboració amb l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional, l'ONFI, i ja del tot operatiu en 2022, que aglutina tota la informació interna i internacional disponible en la matèria, i que s'actualitza periòdicament amb noves fonts. Aquest sistema permetrà identificar les pautes de comportament d'alt risc fiscal.

En relació amb la lluita contra els territoris i règims afavoridors de conductes evasives i elusives, les actuacions inspectores vetllaran per la correcta aplicació de les normes «antiparadís» existents en la normativa, però a això s'afegeix a partir d'ara la informació rebuda l'any 2021 sobre el compliment del requisit d'activitat substancial previst en el desenvolupament del projecte BEPS. Es tracta d'un nou intercanvi impulsat pel Fòrum de pràctiques fiscals perjudicials de l'OCDE mitjançant el qual territoris amb un impost sobre societats inexistent, o amb un tipus zero o molt baix, ofereixen als països de residència de les matrius o dels beneficiaris efectius finals informació sobre entitats radicades en aquests territoris que duen a terme activitats fàcilment deslocalitzables.

Anàlisi complexa de patrimonis ocults

Juntament amb les habituals labors d'anàlisi i recerca que realitza l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional, l'ONIF, així com el posterior control efectuat en les diferents àrees regionals sobre contribuents amb patrimonis rellevants en matèries com la simulació de residència fiscal a l'estranger, o la creació d'estructures d'ocultació de rendes i patrimonis, la Unitat de Control de Patrimonis Rellevants dedicarà part dels seus esforços enguany a dos àmbits específics de treball.

D'una banda, ultimarà la segona fase de l'eina creada per a la detecció automatitzada de titulars reals de societats opaques tenidores d'immobles residencials d'alt nivell. Si en una primera fase els treballs es van dirigir cap a societats estrangeres, ara es completarà amb societats igualment opaques, però radicades a Espanya.

D'altra banda, la Unitat implementarà les eines necessàries per a l'explotació massiva de la nova informació procedent del Consell General del Notariat.

Lluita contra l'economia submergida

Després del reforç donat en la Llei antifrau, s'impulsaran de nou les personacions a les seus on es duen a terme activitats econòmiques per combatre les conductes insolidàries d'una part molt reduïda de contribuents que aprofiten la dificultat de contrastar dades sobre el volum real d'ingressos.

Igualment, es continuarà amb el «pla de visites», amb el seu doble component de control i de foment de la millora del compliment voluntari, destacant enguany aquelles dedicades a verificar qüestions de caràcter censal, entre les quals s'inclouran visites als denominats «nius de societats», com els que es poden trobar en centres de «coworking» i llocs de simple recepció de correspondència.

Continuaran les comprovacions en aquells sectors o models de negoci en els quals s'apreciïn alts nivells d'economia submergida, i sobretot d'àmbits en els quals s'utilitza l'efectiu com a únic mitjà de pagament acceptat, o en els quals es pugui utilitzar per sobre de la limitació legal de les transaccions en efectiu. Al seu torn, s'ampliarà el col·lectiu d'anàlisi de possibles contribuents no declarants d'IVA i, en el context de la col·laboració amb la Inspecció de Treball, s'analitzaran sectors amb esquemes de subcontractacions freqüents per comprovar la correcta tributació en IVA i IRPF d'empreses que compten amb treballadors pretesament autònoms.

Comerç electrònic i economia digital

L'any 2022, l'Agència Tributària incidirà també en el control de les transaccions que es realitzen per comerç electrònic, així com en uns certs àmbits de l'economia digital; és a dir, aquella que sobretot es desenvolupa a través d'internet. En relació amb les vendes en línia, es tornarà a incidir en la identificació fiscal de societats no domiciliades a Espanya, però que sí que han de tributar per IVA per les seves vendes a consumidors espanyols.

En relació amb l'economia digital, s'impulsaran fórmules per obtenir informació econòmica i comercial que pugui ser explotada en posteriors comprovacions. L'Agència Tributària subratlla en les directrius que l'increment de l'activitat desenvolupada a través d'Internet implica la necessitat d'un control exhaustiu de la seva correcta tributació, evitant el frau i la competència deslleial. Així, en 2022 l'Agència Tributària preveu incrementar les actuacions en aquelles activitats digitals que puguin presentar un risc tributari més elevat.

Actuacions específiques en l'impost sobre societats

També continuarà la tasca de comprovació respecte de contribuents que han consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d'aplicar en l'impost sobre societats. L'increment d'aquests saldos i el risc que això implica de minoració indeguda de tributació en exercicis futurs fa necessari un control especial.

Un altre risc és l'aprofitament de beneficis fiscals de manera indeguda per part d'entitats sense activitat, el principal motiu d'existència de les quals és, precisament, aprofitar aquests beneficis. L'Agència Tributària incidirà en supòsits en els quals serveixen de mers «vehicles» per traslladar beneficis fiscals a tercers inversors interessats a gaudir d'aquests avantatges, i aquesta anàlisi i comprovació no es limitarà a l'ens interposat, sinó que afectarà també als partícips o socis.

 • Dades fiscals per liquidar el model 200: des de la liquidació del model 200 de l'exercici 2019 l'AEAT posa a la disposició del contribuent (com succeeix amb les dades fiscals de l'IRPF) cada vegada més informació tributària de què disposa (pagaments fraccionats realitzats, retencions suportades, subvencions, imports pendents d'aplicar procedents d'exercicis anteriors en bases imposables negatives, deduccions, etc., les sancions i recàrrecs generats per l'Agència Tributària i altres dades notificades al contribuent).

Per a l'exercici 2022, a més trobarem molts més AVISOS o ADVERTIMENTS generats durant la presentació del model 200; es permetrà aquesta possibilitat tant per a la presentació per part de contribuents que utilitzaven el formulari del model 200 (Societats Web, com fins ara) com per a presentacions realitzades a través de serveis web (no disposaven d'aquesta possibilitat prèviament.

 • Ajustos extracomptables del model 200: durant la liquidació de l'exercici 2020 hem assistit a l'emplenament obligatori (per primera vegada) de l'apartat de Correccions al Resultat Comptable. Doncs bé, per a 2022 (liquidant l'exercici 2021), trobarem la informació sobre els ajustos comptables emplenada en l'exercici anterior "condicionant" l'emplenament que haurem de realitzar d'aquest apartat.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Llibres registre

A partir del primer trimestre de 2022, els contribuents (no obligats a SII) podran confeccionar el seu model 303 automàticament a partir de la informació continguda en els seus llibres registre (portats d'acord amb el format estandarditzat de l'AEAT) similar a l'existent per al model 100. Es podran importar trimestralment les dades dels llibres per emplenar automàticament l'autoliquidació corresponent del període, de manera que tindrà tot el model 303 autoemplenat per presentar.

A més com a novetat, durant l'any 2022, podran realitzar els llibres agregats els contribuents en:

 • Prorrata general,
 • El règim especial de béns usats,
 • Règim especial d'agències de viatges i
 • Règim especial de criteri de caixa.

Comerciants detallistes

Els òrgans de control de l'Agència Tributària desenvoluparan de nou l'any 2022, actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d'equivalència de l'impost sobre el valor afegit, ja iniciades durant els exercicis 2020 i 2021.

Els comerciants detallistes els clients dels quals són sobretot consumidors finals tenen l'obligació, a més de suportar les quotes d'IVA que els han de repercutir els seus proveïdors, suportar el recàrrec d'equivalència com a compensació per quedar exonerats de presentar després autoliquidacions trimestrals de l'impost. Així, els òrgans de control de l'Agència Tributària desenvoluparan actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d'equivalència de l'impost sobre el valor afegit en un doble vessant:

 1. La identificació davant els seus proveïdors com a subjectes inclosos en aquest règim de recàrrec d'equivalència dels comerciants detallistes i que figuren correctament censats en el règim especial.
 2. Control sobre els proveïdors d'aquests comerciants detallistes per verificar que han repercutit el recàrrec i, en cas contrari

 

Aquestes actuacions afectaran:

 • Proveïdors dels detallistes.- Per verificar que han repercutit el recàrrec i, en cas contrari, exigir-los l'ingrés dels recàrrecs no repercutits.
 • Comerciants detallistes.- Per verificar que figuren censats correctament en el règim de recàrrec d'equivalència, i que comuniquen la seva condició de comerciant detallista a l'efecte de la inclusió en les factures emeses pels seus proveïdors del recàrrec corresponent.
 • Depuració censal amb altes d'ofici en els casos en què es detecta l'aplicació en la pràctica del règim sense la corresponent alta en el cens.

Sobretot durant l'any 2022 s'atendrà les implicacions fiscals en IVA i IRPF de les relacions jurídiques pretesament mercantils entre empresa i treballador quan la qualificació adequada per a tals relacions sigui la de relacions laborals.

Operacions amb l'exterior.

Dins de l'estratègia nacional de lluita contra les trames, durant l'exercici 2022, inclou com a objecte d'especial seguiment les següents operacions:

 • Mesures de control preventiu del Registre d'operadors intracomunitaris (ROI) per depurar-lo, permetent l'accés només d'aquells operadors amb activitat econòmica real que no participin de les pràctiques irregulars.
 • Control del cens d'entitats amb la finalitat d'excloure'n aquelles que són potencials clients per ser utilitzats per les organitzacions criminals per a la comissió de delictes.
 • Comprovació i recerca combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic.
 • Control sobre les trames de frau a l'IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles.
 • Control sobre els dipòsits fiscals i dipòsits diferents dels duaners per evitar la utilització d'aquests règims amb finalitats d'elusió fiscal.
 • Control del reemborsament de l'IVA suportat en les adquisicions de béns efectuades pels viatgers no residents en el territori d'aplicació de l'impost.

En matèria d'intercanvi d'informació, es continuarà potenciant la col·laboració entre l'Agència Tributària i les administracions tributàries autonòmiques en la transmissió de la informació d'operacions immobiliàries significatives a fi de determinar la seva tributació per l'impost sobre el valor afegit o, alternativament, pel concepte «transmissions patrimonials oneroses» de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Al mateix temps aquestes accions permetran la lluita contra l'ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats sobretot en les caixes registradores, permetin l'ocultació de les vendes veritables d'una activitat (economia submergida).

Es prestarà atenció específica a l'activitat de les plataformes d'Internet dedicades a la venda de béns o serveis.

Control duaner i lluita contra el narcotràfic i el contraban

Es considera d'interès l'anàlisi del flux d'importacions amb el Regne Unit després de la seva retirada de la Unió Europea, a l'efecte d'evitar un aprofitament indegut de les preferències aranzelàries existents per a determinats productes en altres territoris, però que transiten pel Regne Unit abans d'arribar a la Unió.

Quant al contraban de tabac es preveu incidir en els controls en frontera i en les recerques sobre les organitzacions a partir de la reactivació del Memoràndum d'Entesa acordada amb Gibraltar, així com reforçar, en el marc del règim sancionador incorporat en la Llei antifrau, el control sobre el tabac cru per evitar el seu desviament a la fabricació il·lícita.

Frau en fase recaptatòria

Al mateix temps que es mantenen prioritats permanents en l'àmbit de recaptació, com la presa de mesures cautelars per evitar buidaments patrimonials, l'adopció de derivacions de responsabilitat per afermar el cobrament efectiu dels deutes, o la vigilància dels deutors condemnats per delicte, s'abordaran també les modificacions organitzatives necessàries per a una plena dedicació de recursos humans de l'àrea a la recerca recaptatòria.

Al seu torn, el nou sistema de registre i seguiment dels ingressos gestionats a través de les entitats col·laboradores (el denominat «NRC en línia») permet un coneixement d'aquesta informació de manera immediata que ara s'aprofitarà tant des del punt de vista de l'assistència i la informació al contribuent, com del control dels ingressos.