PRORROGAT EL SMI DE 2022

03/01/2023

Normativa Laboral
Es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Per tant, es prorroga l'SMI de 2022 per a 2023.

L'informem que mitjançant el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, s'inclou la mesura per la qual es prorroga de la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022.

Fins que no s'aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2023 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d'acord amb el que es preveu en l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors es prorroga la vigència del salari mínim interprofessional per a 2022 (art. 100 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre).

Període

Dia

14 pagues

12 pagues

Anual

Treballadors eventuals i temporers

Empleats de la llar

Des de l'1 de gener de 2023 fins a la publicació de l'SMI 2023.

33,33 euros

1.000 euros

1.166,66 euros

14.000 euros

47,36 (per jornada legal en l'activitat)

7,82 euros (per hora efectivament treballada)

 

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.