QUINS INCENTIUS FISCALS PODEN APLICAR LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 2021

31/05/2022

Normativa Fiscal
Ara que arriba la declaració de l'impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió té dret a interessants incentius

Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió i pugui gaudir dels incentius fiscals aplicables en aquests casos en la declaració de l'impost sobre societats (llibertat d'amortització per creació d'ocupació, amortització doble, etc.), el seu volum de negocis en l'exercici anterior ha d'haver estat inferior a deu milions d'euros (si forma part d'un grup, per calcular aquest volum ha de tenir en compte les dades consolidades del grup).

No obstant això, encara que en un exercici el volum de negocis superi els deu milions d'euros (i deixi de ser pime en l'exercici següent), pot ser que encara pugui continuar gaudint d'aquests incentius tres anys més. Això succeirà si en l'exercici en el qual superi aquest volum i en els dos exercicis anteriors ha complert els requisits per a ser pime.

Si en 2021 l'import net del volum de negocis (INVN) va superar els 10.000.000 €, podrà continuar aplicant aquest règim especial durant 2022, 2023 i 2024 sempre que, en 2021, 2020 i 2019 també li fossin aplicable els incentius fiscals d'empresa de reduïda dimensió (ERD).

Si en 2021 l'entitat té la consideració de patrimonial no podrà aplicar aquest règim fiscal, encara que en el període impositiu anterior l'INVN fos inferior a 10.000.000 €. Per contra, si l'entitat en 2021 no és patrimonial podrà aplicar el règim especial, encara que en el període impositiu anterior fos patrimonial, sempre que en 2020 l'INVN fos inferior a 10.000.000 €.

Si l'entitat forma part d'un grup d'empreses podrà aplicar el règim d'ERD si l'INVN conjunt és inferior als 10.000.000 €. Per a aquest còmput no es tenen en compte les operacions realitzades entre entitats del grup.

Quins components cal considerar per determinar l'import net del volum de negocis (INVN)?

Components positius:

  1. Les vendes i prestacions de serveis derivades de l'activitat ordinària de l'empresa.
  2. Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que efectuï l'empresa a canvi d'actius no monetaris o com a contraprestació de serveis que representen despeses per a ella.
  3. La part de les subvencions atorgades en funció de les unitats de producte venudes i que forma part del seu preu de venda.

Components negatius:

  1. Les devolucions de vendes.
  2. Els ràpels sobre vendes o prestacions de serveis.
  3. Els descomptes comercials que s'efectuïn en els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

Incentius fiscals aplicables a les empreses de reduïda dimensió (ERD) en l'impost sobre societats 2021

Els incentius fiscals vigents per al període impositiu 2021 són els següents:

1. Llibertat d'amortització per a inversions en immobilitzat material i inversions immobiliàries generadores d'ocupació.

Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, podran ser amortitzats lliurement sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l'empresa s'incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional d'altres vint-i-quatre mesos.

La quantia de la inversió que podrà beneficiar-se del règim de llibertat d'amortització serà la que resulti de multiplicar la xifra de 120.000 euros pel referit increment calculat amb dos decimals.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

La llibertat d'amortització serà aplicable des de l'entrada en funcionament dels elements que s'hi puguin acollir.

El règim previst també serà aplicable als elements encarregats en virtut d'un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu, sempre que la seva posada a disposició sigui dins dels dotze mesos següents a la seva conclusió. Serà igualment d'aplicació als elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries construïts per la mateixa empresa.

Atenció. Si s'aplica la llibertat d'amortització amb creació d'ocupació, i la societat realitza més d'una activitat econòmica, no és necessari que l'element adquirit i l'increment d'ocupació es realitzin en la mateixa activitat, perquè el còmput de creació d'ocupació es realitza en l'àmbit de contribuent i no d'activitat.

En el cas que s'incomplís l'obligació d'incrementar o mantenir la plantilla s'haurà de procedir a ingressar la quota íntegra que hagués correspost a la quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents. L'ingrés de la quota íntegra i dels interessos de demora es farà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el qual s'hagi incomplert una obligació o l'altra.

Atenció. Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, objecte d'un contracte d'arrendament financer i posats a la disposició de l'empresa en el període impositiu en el qual té la consideració de reduïda dimensió, podran gaudir de llibertat d'amortització a condició que s'exerciti l'opció de compra i es compleixin els requisits establerts sobre increment i manteniment d'ocupació.

2. Amortització accelerada per a béns de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i intangibles sense manteniment d'ocupació.

Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l'immobilitzat intangible, afectes en tots dos casos a activitats econòmiques, posats a la disposició del contribuent en el període impositiu en el qual tingui la consideració d'empresa de reduïda dimensió, es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització aprovades oficialment.

La Direcció General de Tributs considera, respecte dels immobilitzats intangibles, definits mercantilment com a actius de vida útil indefinida, als quals es refereix l'article 12.2 de la LIS, així com en el cas del fons de comerç, es podrà deduir el 150 % de l'import que resulti d'aplicar per a ells l'amortització fiscal màxima del 5 % (DGT V0540-20).

Atenció. Per aplicar l'amortització accelerada s'exigeix que l'element tingui coeficient en les taules, cosa que no succeeix, per exemple, en les obres de condicionament d'un local arrendat (DGT consulta V1957-12).

3. Pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors

Els requisits perquè siguin deduïbles les perdudes per deterioració són els següents:

  1. L'entitat ha de ser considerada de reduïda dimensió en el període impositiu en el qual sigui deduïble la pèrdua.

Atenció. Si en un any el contribuent ha perdut la condició d'ERD, el saldo acumulat de la pèrdua per deterioració global d'insolvències reverteix de forma fraccionada a mesura que l'entitat procedeix a registrar les seves noves pèrdues per deterioració pel sistema individualitzat. És a dir, les noves pèrdues per deterioració no seran fiscalment deduïbles fins que s'esgoti el saldo acumulat de la pèrdua per deterioració global registrada en exercicis anteriors.

  1. La quantia de la dotació no pot sobrepassar l'1 % del saldo dels deutors existents a la conclusió del període impositiu.

A aquest efecte, no s'inclouen en aquest saldo els deutors sobre els quals s'hagués reconegut la pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències establertes en l'article 13.1 de la llei d'aquest impost i aquells altres que les seves pèrdues per deterioració no tinguin el caràcter de deduïbles segons el que es disposa en aquest article.

  1. El saldo de la dotació efectuada per aquest mètode al tancament del període impositiu no podrà excedir de l'1 % dels citats deutors existents a la seva conclusió.
  2. Els contribuents que compleixin les condicions de l'article 101 de la LIS en els períodes impositius que s'iniciïn l'any 2020 i l'any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l'obligació a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 13 d'aquesta Llei sigui de tres mesos.

4. Reserva d'anivellament de bases imposables

Només poden aplicar aquest incentiu les entitats que tinguin la consideració d'empreses de reduïda dimensió (ERD) i apliquin el tipus general (les entitats de nova creació no poden aplicar aquest incentiu fiscal en tributar a un tipus inferior que el general en els dos primers exercicis en què obtinguin beneficis -15 %-).

Consisteix a reduir la base imposable de l'exercici com a màxim en un 10 % del seu import, amb un límit quantitatiu de fins a 1.000.000 €.

Si en els 5 exercicis posteriors a la dotació d'aquesta reserva es genera una base imposable negativa, aquesta es reduirà obligatòriament amb l'import de la reserva. Si transcorren cinc anys i no s'ha aplicat la reserva íntegrament, per no haver tingut durant aquest període bases negatives, l'import que resti se suma a la base imposable d'aquest últim exercici.

Per l'import minorat és obligatori dotar una reserva indisponible amb càrrec als beneficis de l'any en què es redueix la base. Si no existeixen beneficis suficients en l'exercici de reducció, s'haurà de dotar en els exercicis següents quan sigui possible (la reserva només serà disponible quan el soci exerceixi el seu dret a separar-se de la societat, quan s'elimini, totalment o parcial, a conseqüència d'operacions de reestructuració empresarial o quan una norma de caràcter legal així ho prevegi).

Ha de tenir present que, si en 2016 va aplicar la reserva d'anivellament i encara té pendent saldo per integrar d'aquest any, en aquest exercici haurà de realitzar el corresponent ajust positiu per la totalitat d'aquest saldo perquè ja hauran transcorregut els cinc anys que marca el legislador per retornar l'incentiu fiscal. La reserva que va dotar en aquest exercici passarà a ser disponible.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.