S'ACTUALITZA EL TOPALL MÍNIM DE LA BASE DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL

05/04/2023

Normativa Laboral
S'ha publicat l'Ordre PCM/313/2023, de 30 de març que modifica l'Ordre de cotització per a actualitzar el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims en relació amb l'SMI 2023.

L'informem que al BOE del dia 30 de març, s'ha publicat l'Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, per la qual es modifica l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l'exercici 2023.

La principal novetat d'aquesta reforma és actualitzar el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme al salari mínim interprofessional (SMI) aprovat per a l'any 2023.

Les modificacions tenen com a data d'entrada en vigor l'endemà de la citada publicació, si bé amb efectes des de l'1 de gener de 2023, amb una excepció que entrarà en vigor al juliol.

L'ingrés de les diferències de cotització que es puguin produir a conseqüència de les modificacions efectuades per aquesta Ordre respecte de les cotitzacions ja practicades, es realitzarà en els termes previstos en la disposició transitòria primera de l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener:

  • Les que s'haguessin pogut produir respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació directa que s'haguessin efectuat a partir de l'1 de febrer de 2023 podran ser ingressades sense recàrrec fins a l'últim dia del mes següent a aquell en el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social comuniqui l'actualització de les liquidacions de quotes afectades.
  • Les ocasionades respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació simplificada que s'haguessin efectuat a partir de l'1 de gener de 2023 es liquidaran sense cap recàrrec, una vegada es disposi de les dades, programes i aplicacions necessaris per a la seva determinació, i s'ingressaran mitjançant el sistema de domiciliació en compte a què es refereix la disposició addicional vuitena del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.
  • Les produïdes respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema d'autoliquidació que s'haguessin efectuat a partir de l'1 de gener de 2023 podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l'últim dia del segon mes següent al de la publicació de l'orde en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

1. Topall mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional

Des de l'1 de gener de 2023, el topall mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent a l'SMI vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 1.260,00 euros mensuals.

El topall màxim es manté en 4.495,50 euros mensuals.

2. Bases màximes i mínimes de cotització

En concret, la cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mínimes
-
Euros/mes

Bases màximes
-
Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors.

1.759,50

4.495,50

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.

1.459,20

4.495,50

3

Caps administratius i de taller.

1.269,30

4.495,50

4

Ajudants no titulats.

1.260,00

4.495,50

5

Oficials administratius.

1.260,00

4.495,50

6

Subalterns.

1.260,00

4.495,50

7

Auxiliars administratius.

1.260,00

4.495,50

8

Oficials de primera i segona.

42,00

149,85

9

Oficials de tercera i especialistes.

42,00

149,85

10

Peons.

42,00

149,85

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

42,00

149,85

La norma també inclou les actualitzacions per a:

  • Treballadors per compte d'altri agraris
  • Sistema especial d'empleats de llar
  • Protecció social dels artistes
  • Cotització addicional en contractes de durada determinada
  • Cotització en supòsits de contractes a temps parcial
  • Cooperatives de treball associat (treball a temps parcial)
  • Cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge i en els contractes formatius en alternança

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.