Fiscal

Un bon assessorament previ ens permet anticipar el resultat fiscal i prendre les millors decisions.

L'assessorament en matèria tributària és molt important per a qualsevol empresa. Tota decisió empresarial ha d'anar acompanyada d'un bon assessorament previ, que ens permeti anticipar el resultat fiscal i ens ajudi a prendre les millors decisions.

Això ens permetrà poder optimitzar les càrregues tributàries amb total seguretat jurídica.

El nostre assessorament fiscal està adreçat a empreses amb personalitat jurídica, empresaris individuals, entitats sense ànim de lucre i a particulars.

 

"Confiança. Més que patrimoni net, més que liquidat, això és el que una persona necessita".
Phil Knight


Serveis d'assessorament fiscal a Girona i Banyoles: 

 • Estudi inicial de la viabilitat del negoci i l'anàlisi de la seva millor estructura empresarial, com a persona física o jurídica.
 • Assessorament continuat en matèria tributaria:
  - Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  - Impost de Societats (IS),
  - Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Impost sobre Actes Jurídics Documentals (AJD)
  - Impost de Successions i Donacions (ISD)
  - Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
  - Taxa Turística i impostos municipals.
 • Fiscalitat Immobiliària en relació a compravendes, permutes, lloguers i donacions.
 • Tramitació d'obligacions fiscals periòdiques a qualsevol organisme públic.
 • Assistència i tramitació de recursos davant de qualsevol organisme de l'Administració Pública.
 • Liquidació i posteriors dissolucions d'empreses i anàlisi de les corresponents conseqüències tributàries.