Fiscal

L'assessorament en matèria tributària és molt important per a qualsevol empresa. Tota decisió empresarial ha d'anar acompanyada d'un bon assessorament previ, que ens permeti anticipar el resultat fiscal i ens ajudi a prendre les millors decisions. Això ens permetrà poder optimitzar les càrregues tributàries amb total seguretat jurídica.

El nostre assessorament fiscal està adreçat a empreses amb personalitat jurídica, empresaris individuals, entitats sense ànim de lucre i a particulars.

 

Els serveis que us podem oferir com a assessors fiscals són:

  • Estudi inicial de la viabilitat del negoci i l'anàlisi de la seva millor estructura empresarial, com a persona física o jurídica.
  • Assessorament continuat en matèria tributaria: de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost de Societats (IS), Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Impost sobre Actes Jurídics Documentals (AJD), Impost de Successions i Donacions (ISD), Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), Taxa Turística i impostos municipals.
  • Fiscalitat Immobiliària en relació a compravendes, permutes, lloguers i donacions.
  • Tramitació d'obligacions fiscals periòdiques a qualsevol organisme públic.
  • Assistència i tramitació de recursos davant de qualsevol organisme de l'Administració Pública.
  • Liquidació i posteriors dissolucions d'empreses i anàlisi de les corresponents conseqüències tributàries.

"Confiança. Més que patrimoni net, més que liquidat, això és el que una persona necessita".
Phil Knight